Minami Dojo
Facebook Twitter You Tube

 

Shito-ryu Kata syllabusSeisho Aragaki

Niseishi

Sochin

Unshu

Wansu

Bassai


Go Kenki

Hakucho

Nipaipo

Papporen


Matsumura Sokon

Bassai

Seisan

Rohai


Anko Itosu

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

Bassai Dai

Bassai Sho

Chintei

Chinto

Gojushiho

Jiin

Jion

Jitte

Kosokun Dai

Kosokun Sho

Shiho Kosokun

Naifanchin Shodan

Naifanchin Nidan

Naifanchin Sandan

Rohai Shodan

Rohai Nidan

Rohai Sandan

Wansu
Chatan Yara

Kusanku


Kanryo Higaonna

Kururunfa

Saifa

Sanchin

Sanseru

Seienchin

Seipai

Seisan

Shisochin

Superimpei


Kenwa Mabuni

Hakuryu

Aoyagi

Juroku

Miyojo

Shinpa

Matsukaze

Shinsei


Kyan Chotoku

Anonku


Ryu Ei Ryu

Niseishi

Sanseiru

Seisan

Pachu

Heiku

Paiku

Anan


Other kata's

Shi ho

Kihon ichi

Kihon ni

Kihon san

Kihon yon

Ten-o

Higi ate go ho

Go ho no uke

San po no ho

karate naples

shito ryu

Minami Dojo Inc. 
13020 Livingston Rd. #17 
Naples, Fl. 34105 
(239) 404-6563 
(239) 431-6499 

Copyright 2007-2015 
Minami Dojo, Inc. 
Webmaster - V.Baratta
All rights reserved.